О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП, Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на СО и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ЦДГ № 93 „ Славейче” обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности :
• Български народни танци
• Английски език
• Футбол
• Приложни изкуства
Допълнителните педагогически услуги могат да се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
І. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна връзка.
2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, че участникът е юридическо лице.
3. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата оригинал или /официално /заверен препис.
4. Референции.
5. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите.
6. Свидетелство от психо- диспансер за преподавателите.
7. Документ за правоспособност на преподавателите.
8. Свидетелство за съдимост за преподавателите.
9. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
10. Обогатяване на материалната и дидактична база. 11. Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на . услугата за обучение на едно дете за месец.
Срок за подаване на документи от 11.05.2015 г. до 15.05.2015 г. вкл..

ІІ. Критерии за оценка на офертите:
1. Квалифицирани преподаватели с правоспособност. 2. Програма за обучение на децата .
3. Такса за обучение на децата.
4. Схема на плащане и преференции.
5. Брой открити моменти и изяви на децата на ниво – район, столично и пр.
6. Обогатяване на материалната и дидактичната база на детското заведение.
7..Препоръки и референции за кандидата.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. По документи от комисия в състав, включваща:
• представител на администрацията район „Лозенец”-СО.
• представител на УС на РН „Свети Мина” при 93-та детска градина
• учител от ЦДГ № 93 „ Славейче”
• ЗАС
2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ЦДГ № 93 „ Славейче”.
3. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика:
• в плик „А” се поставят документите от т.1 до т.10 от раздел І;
• в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта ;
• двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен в ЦДГ № 93 „ Славейче”. Не се допуска използването на други различни пликове.
Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.
1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи, неспазен срок за подаване и неспазване на изискванията по точка 3 .
2. Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, или има по малко от три оферти, срокът за набиране на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на ЦДГ № 93 „Славейче” и на интернет страницата на дирекция „Образование“ при СО, след което комисията провежда конкурса с наличните кандидати.
3. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.
4. В тридневен срок след приключване на конкурса , директорът на детската градина издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис.
5. Със спечелилия кандидат, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор, съгласно типов образец.
6. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време, извън часовете за възпитателно-образователна дейност, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
7. Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.

ІV. Място за подаване на документите: град София, ул. „Капитан Тодор Ночев” № 30, ЦДГ № 93 „ Славейче” от 10,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа.;
Телефон за контакти: 02862 330 49
Директор :
/ п/

Празници през май


• На 5 май от 16.45 часа природолюбителите от група „Звънче” ще ни разкрият какво са научили за насекомите.
. Децата от група "Усмивка" ще ни припомнят правилата за безопасно движение по улицата на 7 май от 16.30 часа.
• От 16.30 часа на 8 т.м. децата от група „Детелина”ще се представят пред родителите си със знанията си за промените в природата през пролетта.
• На 11 май 2015 г. ще ни гостува постановката „Пчеличката Мая” на Театрално студио „Кипчони”. Мая весело подскача от цвете на цвете, когато една работлива пчеличка профучава край нея и... за малко да се сблъскат! Оказва се, че предстои голямата жътва! Какво ли е станало? ...
• За Денят на славянската писменост и култура с много желание и старание децата от група „Пчелица” са подготвили поздравителна програма, която ще представят на 22 сутринта за всички в детската градина. Със своите песни и стихове те ни учат да бъдем по-добри и да обичаме родния си език и култура.
• На 28 май с концерт на група „Калинка” озаглавен „Довиждане, детска градина! Здравей, училище!” ще изпратим нашите млади възпитаници, които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище.
• Театър „Бенефис” на 29 май ще се представи със спектакъла „Чиполино” по една от любимите на децата по цял свят приказка на Джани Родари - „Приключенията на Лукчо”.

За училище сред природата от 1 до 5 юни 2015 г. на ТЦ „Алеко”, Витоша и конна езда в Плана планина на СТД „Мотен”


Спортно – туристическа програма:
1. Транспорт от София до хижа Алеко и обратно
2. Занимания с квалифицирани инструктори по туризъм и конна езда – 4 часа на ден
3. Планинска застраховка
4. Транспорт до конната база в Плана планина
5. Коннна езда и стрелба с лък
За групи деца цената за 4 дни на Витоша и 1 ден на конна езда е 135 лв.
КАКВО ЩЕ ПРАВИМ:
- Ще се учим какво може и какво не може да правим в планината
- Ще се спускаме като Тарзан на алпийски тролей
- Ще катерим алпийска стена
- Ще играем на зелени патрули
- Ще посетим Екоселище и Музей на мечката и совата
- Ще се учим да яздим коне в Плана планина
- Ще играем на спортни и забавни игри
- Ще превземем Черни връх, ако сме достатъчно смели и сръчни

Да изпратим бъдещите първокласници!


Предстои да се разделим с нашите млади възпитаници, които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище. Празникът с родителите на децата от група „Пчелица” ще се проведе на 26.05.2015 г.(вторник)от 16.30 ч. в салона по музика, а за група „Калинка”- на 28.05.2015 г.(четвъртък) от 17.00 ч..
Събитията са подготвени от децата и техните учители с много вълнение и ще ни накарат да се гордеем с нашите абитуриенти.
Желаем от сърце на бъдещите ученици здраве, весело и безгрижно лято и много успехи в училище!

Ден на танца


Младите артисти, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”, канят своите родители на 27 май 2015 г.(сряда) на празничен танцов спектакъл!
В салона по музика от 16.30 часа ще се представят изпълнителите от групи "Усмивка", "Детелина" и "Калинка", а от 17.15 часа- групи "Звездица", "Звънче" и Пчелица"
Скъпи гости, очакваме от Вас да дойдете с усмивки и много аплодисменти! 

       

 

       Градината е открита през 1968 година и вече повече от 40 години приютявa малките палавници.
       Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с 2 занимални, 2 спални, 4 занимални-спални, салон по музика, кабинети по приложно изкуство и чуждоезиково обучение, салон за спортни занимания, кухненски блок, пералня-гладачна и административен сектор.

научи още... 

 

       

 

   

 

   

 

всички права запазени ЦДГ 93 „Славейче" / дизайн S-WorkGroup l.l.c.